ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย เด็นมาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพญอม จันนิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพงศ์ พฤติภัสสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร สุราวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดบุญเลิศ ธมฺ มรฺ กโข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิคม ดำดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
เบอร์โทร :