ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตราจ้างชั่วคราว

นางสาวรัตนา เจียวก๊ก
ครูอัตราจ้าง

นางอุไร ชนะบาล
ครูอัตราจ้าง

นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพรรษา ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรุณรัตน์ แก้วโลก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอณุญา สุวรรณโณ
ครูอัตราจ้าง