ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตราจ้างชั่วคราว

นางสาวรัตนา เจียวก๊ก
ครูอัตราจ้าง

นางอุไร ชนะบาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุพรรษา ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอณุญา สุวรรณโณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรญา สิงห์สุวรรณ
อัตราจ้างชั่วคราว