ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นางวันเพ็ญ วงษ์หล้า
พนักงานราชการ

นางสาวอุษา ลูกเหล็ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสายฝน ทองแกมนาค
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางโสภา แตงอ่อน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นายสุจินต์ ศิริมนูญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวณัฐฎาภรณ์ บุญคง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0