ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการ

นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร บุญทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจรัญญา สันสมัน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราวดี อิ่นคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววีรัตน์ชญา วารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเจนจิรา หวานจริง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาววรันทร มะณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวประภาศิริ ปานคงคา
ครูผู้ช่วย

นายสรายุทธ คำยวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภา ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพรรวดี จิตตะสุขีกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางอุไรวรรณ แก้วเกตุ
ครูผู้ช่วย