ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,15:34   อ่าน 618 ครั้ง