ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :