ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 81
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 197.49 KB 119
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.79 KB 221
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.51 KB 108
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.52 KB 88
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.82 KB 133
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.45 KB 89
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 99
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.1 KB 83
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.85 KB 88
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2561
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.74 KB 71
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 83
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 77
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 74
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 83
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 82
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 70
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.46 KB 89
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 72
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.42 KB 76
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.57 KB 80
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 68
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.13 KB 89
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64 KB 82
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 143
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 307
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.62 KB 90
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องดูดฝุ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.38 KB 97
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 83
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 76
การจัดซื้อวัสดุการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.03 KB 86
รายงานขอซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.06 KB 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.74 KB 84
วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 79
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2562
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 12.96 KB 24
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 19
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 20
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 21
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 26
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 30
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 30
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 32
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 59
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 55
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 58
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 54
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 69
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 57
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2563
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 8
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.1 KB 6
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.1 KB 12
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.93 KB 7
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 560.93 KB 8
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 13
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 11
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 13