ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 27186
การจัดซื้อวัสดุการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.03 KB 27203
รายงานขอซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.06 KB 27181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.74 KB 27192
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64 KB 27190
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 27297
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 27548
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.62 KB 27202
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องดูดฝุ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.38 KB 27215
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 27193
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 27179
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.51 KB 27215
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.52 KB 27194
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.82 KB 27248
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.45 KB 27195
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.13 KB 27203
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.1 KB 27189
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.85 KB 27198
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2561
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.74 KB 27182
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 27190
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 27184
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 27179
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 27188
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 27190
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 27182
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.46 KB 27200
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 27175
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.42 KB 27185
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.57 KB 27185
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 27173
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.13 KB 27194
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2562
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 12.96 KB 27130
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 27120
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 27128
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 27126
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 27130
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 27144
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 27134
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 27141
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 27162
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 27160
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 27169
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 27160
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 27174
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 27161
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.02 KB 26980
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 26984
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.9 KB 26982
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.61 KB 26986
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 27117
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 455.1 KB 27111
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.1 KB 27109
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.93 KB 27101
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 560.93 KB 27099
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 27108
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 27101
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 27111
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 27109
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 13459
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 13469
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 20956
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 13568
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 13567
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 27217
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 197.49 KB 27224
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.79 KB 27323