ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

                ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ มีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)  ดังนี้

                3.1  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  208  คน

                3.2  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตารางที่  1  แสดงจำนวนนักเรียนที่มารับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่

 

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

1. นักเรียน ไป - กลับ

34

26

60

2. นักเรียนฟื้นฟูสมรรถภาพตามบ้าน

73

71

144

3. นักเรียนเรียนร่วม

2

2

4

รวมทั้งหมด

109

99

208