ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)


1. ส่งเสริมผู้รับบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์ (Goals)


1.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เข้มแข็ง
2. ผู้รับบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ

ที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ

ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างมีความสุข

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีหลักสูตรสถานศึกษา   เป็นแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ และจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

5. ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพ อาสาสมัคร หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพ