ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ

ระบบบริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย