ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาเริ่มแรกของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
         ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จัดตั้งที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ เต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2544  ถึง 17 สิงหาคม 2546
            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ขอใช้อาคารฝึกงาน 204/22  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกระบี่ (เดิม)  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2546  ถึง วันที่ 19  เมษายน 2548
            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งเดิมเป็นอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือชายฝั่งกระบี่ เป็นที่ทำการถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2548  ถึงปัจจุบัน 
 
ชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ของผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 
(นับตั้งแต่หัวหน้าศูนย์โรงเรียนสาขา/ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ/หัวหน้าศูนย์)
    (1)  ชื่อ-สกุล   นางสาวนงลักษณ์  กุลพิพัฒน์   ชื่อตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่   โรงเรียนสาขาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2543  ถึงเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2546
     (2) ชื่อ-สกุล   นางสาวนงลักษณ์  กุลพิพัฒน์   ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  ถึงเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2547

   (3) ชื่อ-สกุล   นางสาวนงลักษณ์  กุลพิพัฒน์   ชื่อตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2547  ถึงปัจจุบัน