ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : วันที่ 20 กรกฎาคม
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..